Nöbetçi Eczaneler
ECZ
 

Nöbetçi Eczane Yok veya Girilmemiş
 
Eczane Adresleri
     Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi Demirbaş Satın Alınacaktır
 
Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi Demirbaş Satın Alınacaktır

   Metin Boyutu : 11 Punto 13 Punto 15 Punto 17 Punto Tarih : 09.08.2017 15:01:52


AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ DEMİRBAŞ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/385345

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

BAHÇELERİÇİ MAH. ZAFER SOK. NO:13 05100 MERKEZ/AMASYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3582124001 - 3582124060

c) Elektronik Posta Adresi

:

amasya.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

68 kalem Tıbbi Sarf  Malzemesi ve 2 kalem Tıbbi Demirbaş
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ambarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri

:

İşe başlama, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren başlar. Malzemeler, sözleşme imzalandıktan sonra idarenin stok durumuna göre ve ihtiyacına binaen idarenin isteği üzerine sipariş tarihinden itibaren 10(on) işgünü içerisinde peyder pey olarak veya tamamı alınacaktır. Siparişler faks yoluyla da tebliğ edilecektir. 10(on) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır. Teslimatlar mesai saatleri içerisinde (hafta içi 08:30/16:30) yapılacaktır. Yüklenici tarafından getirilen malzemeler İrsaliye Ve Sipariş Fişi üzerinden İdari Ve Teknik Şartnamede belirtilen esaslar doğrultusunda teslim alınır. Ürün miadları teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl (teknik şartnamede herhangi bir miad süresi belirtilmesi durumu hariç) olmalıdır. Miadı yaklaşan malzemeler 3 ay öncesinden İdaremiz tarafından bildirilmek kaydıyla en fazla bir ay içerisinde değiştirilmelidir. Teslimat programı sözleşme süresi dolduğunda sona erecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

07.09.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teklif edilen ürünler; T.C. İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankasından (TITUBB) onaylanmış ürün olarak yer almalıdır. Teklif edilen ürün Kapsam Dışı ise bu durum belgelenmeli ve ihale dosyasında sunulmalıdır. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin ürün barkod numarasını, ihale sıra numarasına göre yazılı olarak ihale dosyasında sunmalıdır. UBB çıktıları üzerinde teklif verilen kaleme ait sıra numarası yazılı olmalıdır. İnternet çıktısı veya kapsam dışı olduğuna dair belgesi olmayan kaleme ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

1-) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2-) Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
3-) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
4-) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

NOT: Yetkili satıcı veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler UBB kapsamında olmayan ürünler  için aranacaktır. UBB kapsamında olan ürünler için bu belgelerin düzenlenmesine gerek yoktur.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla mal kalemlerinin 10-Pulvarizasyon Cihazı ve 60-Transport Küvöz Sedye kalemleri hariç diğer kalemlerin her birinden ayrı ayrı ihale anında hazır olacak şekilde teknik şartnameye uygun orijinal numune getireceklerdir. Numune getirmeyenin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Gerek görüldüğü hallerde,teklif edilen ürünün numunesi fiziksel ve laboratuar ortamında denenerek karar verilecektir.

b) (10)Pulvarizasyon Cihazı ve (60) Transport Küvöz Sedye kalemleri için ise istekliler ürünün  teknik bilgilerinin yer aldığı katalog ve fotoğraf  getireceklerdir. Kataloglar teklif zarfının içinde yer alacak, teklif verilecek malzeme katalog üzerinde işaretlenecektir. İlgili kalemler için katalog ve fotoğraf getirmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c) Numuneler ve/veya katalog ve fotoğraf teklif zarfıyla birlikte idareye teslim edilecektir.
ç) Numuneler isteklilerin teklif verdiği her kalem için ayrı ayrı paketlenerek koli halinde teslim edilecektir.
d) İstekliler ihale komisyonuna sunacak olduğu numunelerin üzerine firma adı ve kalem sıra numaralarını mutlaka yazacaklardır.Sözleşme imzalanan yükleniciye ait malzeme kalemlerinin numuneleri sözleşme süresince idarece muhafaza edilecektir. Diğer isteklilere ise numuneleri sözleşme imzalanmasından sonra talepleri doğrultusunda iade edilecektir. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren 1 ay içinde geri alınmayan numuneler idare tarafından kullanılacak olup, firmalar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
e) İstekli teklif ettiği malın markasını,modelini.TITUBB numaralarını birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir sütunda veya ayrı bir sayfada teklif vermeye yetkili kişi veya kişilerce imzalı belgeyi ihale teklif zarfı içinde sunacaklardır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tıbbi Sarf Malzeme Satışı Yapılan İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale doküman bedelinin, Amasya Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünün Ziraat Bankası Amasya Şubesi nezdinde bulunan TR15 0001 0000 3012 9419 9850 07 nolu hesabına (dekontun içeriğinde; isteklinin adı, soyadı, ünvanı, vergi numarası/T.C. Kimlik numarası, idare adı, ihale kayıt numarası ve ihale doküman bedeli bilgileri belirtilecektir) yatırılan dekontun ibrazı ile İl Sağlık Müdürlüğü, Satınalma Birimi, Bahçeleriçi Mah. Zafer Sok. No:13 Kat:2 Merkez/AMASYA adresinden alınabilir.adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankası Amasya Şubesi IBAN: TR15 0001 0000 3012 9419 9850 07yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi Bahçeleriçi Mah. Zafer Sok. No:13 Kat:2 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


 
Yazdır
 Yukarı Çık
Tarih : 09.08.2017 15:01:52

 

 

 

mobil porno


Anket
 

   Aile Hekiminizden Memnun musunuz?

    
    
    
    

     
 
 
 
 


 

Amasya Saglik Mudurlugu- Amasya