Nöbetçi Eczaneler
ECZ
 
MERKEZ'da Bugün 24.11.2017

  EVRİM ECZANESİ

  HAYAT ECZANESİ

 
Eczane Adresleri
     Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 

Metin Boyutu : 11 Punto 13 Punto 15 Punto 17 Punto

 4-YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

A-4-1. İNSAN KAYNAKLARI
1. İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,
2. Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
3. Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak,
4. Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,
5. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
6. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


A-4-2. DİSİPLİN
1. Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
2. İlde muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen disiplin işlemleri yapmak, diğer teklifler yönünden koordinasyonu sağlamak,
3. Davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, savunma veya yazışma yapmak,
4. Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak,
5. 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
6. Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak,
7. İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,
8. Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,
9. Disiplin ve hukuk işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,
10. İlgili mevzuatı uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak,
11. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
12. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


A-4-3. YATIRIMLARLA İLGİLİİŞLER
1. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
2. Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak,
3. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
4. İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak,

5. İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
6. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
7. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
A-4-4. İDARİ İŞLER

1. 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
2. Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
3. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
4. İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
5. Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
6. Kuruluşlara ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile Bakanlığa ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak ve bu konuda merkezle işbirliğini sağlamak,
7. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
8. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


A-4-5. TAHAKUK VE MALİ İŞLER

1. İl düzeyinde malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,
2. Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
3. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının tüketim maddeleri (sarf malzemeleri, yakacak, akaryakıt, vb.) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını tek elden planlayarak yürütmek,
4. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,

5. Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak,
6. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
7. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
Yazdır
 Yukarı Çık

 

 

 

mobil porno


Anket
 

   Aile Hekiminizden Memnun musunuz?

    
    
    
    

     
 
 
 
 


 

Amasya Saglik Mudurlugu- Amasya